torsdag 12 januari 2012

Lönsamt för kommunerna att satsa på samlingslokaler!

Medborgare i hela landet – oavsett om man bor i staden eller på landsbygden - behöver offentliga och tillgängliga mötesplatser. Därför är det utifrån ett demokratiskt och mänskligt perspektiv lönsamt för kommunerna att stötta de allmänna samlingslokalerna. Med allmän samlingslokal menas att de drivs av ideella föreningar och har i uppdrag att hyra ut till vem som så önskar – bara hyresgästen har en demokratisk värdegrund. Men det är också lönsamt utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom man annars går miste om möjliga statliga bidrag.

Visste du att det i landet finns 2 700 samlingslokaler inom Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar. Där läggs varje år ner tusentals ideella timmar för att sköta och hyra ut lokalerna, till glädje och nytta för lokala föreningar och kulturlivet i hela landet. Men om det ska vara möjligt att underhålla och rusta lokalerna behövs även i fortsättningen kommunala bidrag och annat offentligt stöd.

Det borde vara en självklarhet att alla lokala föreningar och sammanslutningar, även de som är ekonomiskt svaga, ska kunna samla sina medlemmar och övriga invånare i bra lokaler på hemorten. Alla behöver ju någonstans att träffas för möten, aktiviteter och upplevelser.

Många samlingslokaler har idag en kärv ekonomi och många kommuner drar också ner på stödet till lokalerna med hänvisning till en ansträngd kommunal ekonomi. Men fortfarande måste människor kunna träffas i moderna, ändamålsenliga lokaler för att diskutera gemensamma frågor eller för gemensamma kulturupplevelser.
Fortfarande behöver nya lokaler byggas och gamla lokaler rustas upp. Via staten kan man få bidrag till byggande, upprustning och anpassning för att göra lokalerna tillgängliga. Men för att få statligt stöd till samlingslokalerna krävs både stora frivilliga arbetsinsatser och stöd från kommunerna till investering och drift.

Medborgarnas ideella engagemang är kanske den allra viktigaste resurs som vi har i kommunerna. För detta krävs mötesplatser. Därför måste alla kommunpolitiker uppmärksamma denna fråga i samband med det budgetarbete som nu påbörjas.

Tillgängliga allmänna samlingslokaler i hela landet är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati - en social infrastruktur.

Att satsa på allmänna samlingslokaler är en liten investering som ger stora vinster både idag och i framtiden! Det är viktigare än att bygga stora kommunala skrytbyggen där huset blir det viktiga, inte den aktivitet som sker inom de fyra väggarna.

Carola Gunnarsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar